De bijzondere voorwaarden van L&G International NV (Wings ’n Wheels Travel Organiser) maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

    A. PAKKETREIZEN

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer Wings ‘n Wheels pakketreizen verkoopt als organisator, of desgevallend als doorverkoper.

    1.OFFERTES

Alle Wings ’n Wheels brochures, promoties, webpagina’s en offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op datum van offerte beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.

De reizigers aanvaarden uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hen wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en de offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn de offertes van Wings ‘n Wheels 7 kalenderdagen geldig. Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie en offertes en prijs binden Wings ’n Wheels niet en mogen recht gezet worden.

    2.TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de pakketreisovereenkomst tot stand wanneer Wings ‘n Wheels de opdracht tot reservatie ontvangt (telefoon / brief / email) en start met de reservaties. Tenzij uitdrukkelijk vermeld wordt door de reizigers in de aanvraag tot reservatie dat één of meer bepaalde elementen een voorwaarde zijn voor de volledige reservatie, kan de gestarte reservatieopdracht niet zonder kosten geannuleerd worden indien één of meerdere elementen niet meer beschikbaar zouden zijn en er een volwaardig alternatief aangeboden wordt.

    3. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

3.1 De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd en de vermelde belastingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die verplicht ter plaatse te betalen zijn in de lokale munt, of die Wings ‘n Wheels redelijkerwijs niet kon berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen (resort fees), kosten, enz.

3.2 We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dat geval zullen we het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger.

Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst bij het uitschrijven van lijnvliegtuig-tickets, evenals voor alle ‘niet-terugbetaalbare (non-refundable)  diensten’ inclusief taksen, 100% van deze betaald teneinde de prijs te garanderen. Een voorschot voor de resterende diensten in het dossier van 30% van hun prijs wordt eveneens betaald. Het saldo is verschuldigd uiterlijk 35 dagen voor vertrek. Voor elke boeking gedaan binnen de 35 dagen voor vertrek wordt de totaalprijs integraal op het ogenblik van de boeking voldaan.

3.4 Cash betalingen worden niet aanvaard.

3.5 Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 100 EUR.

Wings ’n Wheels behoudt zich het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang al zijn facturen niet zijn betaald en behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking en een vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend.

    4.OPZEGGING DOOR DE REIZIGER

4.1 Elke opzegging door de reiziger moet ons schriftelijk toekomen per email  op info@wnw.be. Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.

4.2 In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzegvergoedingen aanrekenen :

Tenzij anders vermeld in de bevestiging:

 Vluchten

  • Tot 35 dagen voor vertrek : de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (die van administratieve kosten tot de totaalprijs van het ticket kunnen lopen), met een minimum van 10% van de prijs en minstens 50 EUR per persoon.
  • Minder dan 35 dagen voor vertrek en/of in geval de reiziger niet opdaagt: 100% van de prijs van het ticket

  Hôtel ‘à la carte’

Vele hotels passen in bepaalde periodes (bijv. tijdens beurzen, evenementen, hoogseizoen, enz). bijzondere opzeggingsvoorwaarden toe. In dergelijke gevallen kan de opzeggingsvergoeding tot 100% lopen, zelfs indien de opzgeggingsdatum relatief ver van de datum van vertrek ligt. Indien non refundable – niet terugbetaalbare reservatie op moment van boeking is de kost 100% van de prijs, anders:

  Alle andere reizen:

  • Tot 45 dagen voor de dag van afreis : 15% van de totale prijs van de reis met een minimum van 100 Euro per persoon.
  • Vanaf 44 tot 35 dagen voor de dag van afreis : 30% van de totale prijs van de reis
  • Van 34 tot 20 dagen voor afreis : 50% van de totale prijs van de reis,
  • Vanaf 19 dagen tot de dag van vertrek of ingeval van no-show: 100% van de totale prijs van de reis

Voor uitgegeven vliegtickets zal een vergoeding van 100% van de prijs worden aangerekend. Voor pakketreizen die ook het luchtvervoer inhouden zullen de bovenvermelde opzeggingsvergoedingen worden berekend na aftrekking van de prijs van het tic  

   5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGERIn het kader van de 'op maat" reizen komt het contract tot stand op het moment van opdracht tot reservatie (Telefoon, email, brief). Indien één of meerdere diensten vermeld in de opdracht tot reservatie niet meer beschikbaar mochten zijn, zullen de best mogelijke alternatieven en de mogelijke prijswijziging voorgesteld worden, ter aanvaarding door de reiziger. De reeds bevestigde diensten kunnen dan geen voorwerp van niet-aanvaarding meer uitmaken tenzij de niet beschikbare diensten voorafgaandelijk en op de schriftelijke opdracht tot reservatie als zijnde een "essentiële dienst tot vorming van het totale contract" vermeld werden. Zoniet worden de voorwaarden voor wijziging en of annulatie toegepast.

 Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten van 30€ per segment of dienst, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers of van de organisator indien wij handelen als doorverkoper.

De reiziger aanvaardt dat een wijziging afhangt van de beschikbaarheid en dat een eventuele prijsaanpassing naar de dagprijs mogelijk is. Indien de dienst door de wijziging niet (meer) beschikbaar is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in ieder geval ten laste van de reiziger.

  • Tot 45 dagen voor de dag van afreis : 15% van de totale prijs van de reis met een minimum van 100 Euro per persoon.
  • Vanaf 44 tot 35 dagen voor de dag van afreis : 30% van de totale prijs van de reis
  • Van 34 tot 20 dagen voor afreis : 50% van de totale prijs van de reis,
  • Vanaf 19 dagen tot de dag van vertrek of ingeval van no-show: 100% van de totale prijs van de reis

Voor uitgegeven vliegtickets zal een vergoeding van 100% van de prijs worden aangerekend. Voor pakketreizen die ook het luchtvervoer inhouden zullen de bovenvermelde opzeggingsvergoedingen worden berekend na aftrekking van de prijs van het ticket.

   6. WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR

6.1 Wings ’n Wheels behoudt zich het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager.

6.2 Wings ‘n Wheels behoudt zich ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

6.3 Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 7 kalenderdagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de wijziging automatisch als aanvaard beschouwd.

    7. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of terugbetaalbare vliegtickets).

    8.NON-CONFORMITEIT EN BIJSTAND

8.1. De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket. De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken :

Onmiddellijk telefonisch op het

permanent noodnummer +32 474 755 655 (7d/7 24h/24)

Per email naar  Wings ’n Wheels  info@wnw.be , tijdens kantooruren – tussen 9:00 en 18:00 - van maandag tot vrijdag.

8.2 De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens de organisator van zijn klacht schriftelijk op de hoogte stellen.

8.3 De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert om het ondervonden probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.

    9.AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

9.1 Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij optreden als organisator. Wij hebben deze aansprakelijkheid niet als wij optreden als doorverkoper.

9.2 Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.

9.3 Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt. (zoals o.a. excursies of bijkomende activiteiten).

    10. REISDOCUMENTEN

10.1 Iedere reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich naar het land van bestemming te begeven. Dit is een internationaal paspoort, geldig tot enkele dagen na de terugreis, evenals de nodig toelatingsvereisten voor het land van bestemming. (ESTA / ETA / of Visum indien nodig). Tevens dienen alle gezondsheids- en veiligheidsvoorschriften nageleefd te worden.

10.2 Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten voor het land van bestemming, toch is de geldigheid de verantwoordelijkheid van iedere reiziger.

Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich te informeren bij zijn Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

10.3 Diegene die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe om ons te informeren over de volledige identiteit van alle reizigers namens wie hij optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht.

    11. GEZONDHEID

11.1. Op de reiziger rust de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.

11.2 De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.

11.3 De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

11.4 De reiziger wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen.

    12. FINANCIEEL ONVERMOGEN

Zoals de wet het voorziet, is de reiziger beschermd door de Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, enkel in geval van financieel onvermogen, als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen.

    13. VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID

Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door Allianz verzekeringen, Brussel.

    14. VLUCHTEN

14.1 De vluchturen in onze offertes worden onder voorbehoud meegedeeld. Elke wijziging zal onverwijld  doorgegeven worden aan de reiziger.

Stoelreservaties aan boord: bijna alle vliegtuigmaatschappijen bieden een te betalen “pre-seating” dienst. Daar waar gratis mogelijk op voorhand verzorgen wij dit graag voor U.  Bij de maatschappijen waar dit enkel tegen betaling kan, dient te reizigers zelf via de website van de maatschappij, met zijn kredietkaart deze reservatie uit te voeren.

Economy plus / comfort of welke benaming ook is steeds tegen een meerprijs. Soms kan dit op voorhand gereserveerd worden, soms kan dit enkel als een supplement op de bestaande betaalde/uitgegeven tickets. Wij verwijzen de reiziger dan graag door naar de website van luchtvaarmaatschappij waar dit uitgevoerd worden. Onbeschikbaarheid kan niet als reden ingeroepen worden om uitgegeven tickets zonder kosten te annuleren.

14.2 De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zal aan de reiziger bekend gemaakt gemaakt worden uiterlijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 2011/2005.

14.3 De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door opzet of of de nalatigheid van de reiziger. De regel voor internationale lijnvluchten is 3 uur voor afreis. Lokale (domestic flights) vluchten zijn volgens luchthaven en luchtvaartmaatschappij. Voorzie tevens minstens 2 uur.

14.4 Vertraagde/verloren bagage: De reiziger is verplicht om onmiddellijk bij aankomst, in de afdeling “Lost and Found”, alle verlies of diefstal van, of schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, en hiervoor het ontvangen document zorgvuldig te bewaren.

14.5 De luchtvaartmaatschappijen die op de zwarte lijst van de Europese Commissie in toepassing van EU Verordening 2311/2005 van 14 December 2005 kunnen hier worden gevonden : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

    15. HOTELS

15.1. Sommige hotels aanvaarden geen check-in door reizigers van jonger dan 21 jaar (lokale aansprakelijkheids- / alkoholwetgeving), tenzij zij begeleid zijn door één  of meer volwassen, die steeds in het bezit zijn van een Internationaal paspoort en geldige kredietkaart.

15.2. De hoofdreiziger moet over een creditkaart beschikken om de kamers en bijkomende kosten zoals parkingkosten te dekken. Zonder creditkaart behouden sommige hotels zich het recht voor een cashwaarborg te eisen, om deze mogelijke kosten af te dekken, of zelfs om de reizigers te weigeren.

15.3. De reiziger aanvaardt dat elke aanvraag met betrekking tot beddensamenstelling afhankelijk is van de beschikbaarheid en niet kunnen worden gegarandeerd.

    16. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Wij verzamelen uw gegevens conform de EU Verordening (2016/679)- (« GDPR »). De persoonlijk gegevens die u ons meedeelt zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners gevestigd in derde landen. Wij doen steeds beroep op partners die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR. Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per mail. Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse zaken en dienstverleners zoals bedoeld in uitvoering van de wet van 25 December 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit, omzet. Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook de reden van uw contactname. Uw klachten over de gegevensverzameling en -behandeling kunnen worden gericht naar het bevoegde controleorgaan.

    17. KENNISGEVINGEN

Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende adressen plaatsvinden :

- Per brief : Kapellelaan 5, 1860 Meise, België

- Per email : info@wnw.be

    18 GESCHILLEN

Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

   B. VERKOOP VAN AFZONDERLIJKE REISDIENSTEN

Wanneer wij een afzonderlijke reisdienst verkopen in de zin van art. 71 van de wet, zijn de volgende bijzondere voorwaarden van toepassing : 

    1. OFFERTES

Art A.1 is van toepassing

    2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Wij handelen als bemiddelaars. De overeenkomst komt tot stand rechtstreeks tussen de reiziger en de leverancier van de reisdienst.

    3. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisdienst.

    4. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

4.1 De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd en de vermelde belastingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die verplicht ter plaatse te betalen zijn in de lokale munt, of die Wings ‘n Wheels redelijkerwijs niet kon berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen (resort fees), kosten, enz. Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de reisdienst volledig betaald bij de bevestiging van de reservatie.

Cash betalingen worden niet aanvaard.

4.3 Elke niet betaalde factuur / nota op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een interest aan 12 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 EUR.

Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

Ingeval van niet-naleving van de gestelde termijn om de facturen te betalen en na ingebrekestelling, behouden wij het recht om het reiscontract onmiddellijk te beëindigen en onverminderd ons recht om een schadevergoeding te eisen voor de gevolgen die de inbreuk van de beëindiging van de overeenkomst met zich meebrengt en dit met een minimum aan annuleringskosten die in Art. 4 gespecifieerd werden. De voorschotten die door de reiziger werden betaald zullen gebruikt worden om deze verontschuldigde schadevergoeding te betalen.

    5. OPZEGGING, WIJZIGING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

De reisdienst is alleen opzegbaar, wijzigbaar of overdraagbaar indien de leverancier dat aanvaardt en aan zijn voorwaarden.
Elke opzegging, vraag tot wijziging of overdracht door de reiziger moet ons toekomen per email op het adres info@wnw.be. Opzeggingen of vragen tot wijziging of overdracht die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.  

 6. FINANCIEEL ONVERMOGEN

Art A.12 is van toepassing

   7. VLUCHTEN

Art A.14 is van toepassing.

    8. HOTELS

Art A.15 is van toepassing.

    9. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Art A.16 is van toepassing.

    10. KENNISGEVINGEN

Art A.17 is van toepassing.

    11. GESCHILLEN

Art A.18 is van toepassing.